erewrbtt-in

ANEKSOWANIE UMÓW.

Zawierając umowę cywilnoprawną, która wiąże strony przez określony czas (np. umowę najmu, dzierżawy, leasingu, o roboty budowlane, zlecenia, o dzieło, użyczenia) niejednokrotnie spotykamy się z koniecznością zmiany treści umowy, co wymaga jej aneksowania.

Aneksowanie umowy wiąże się z koniecznością zachowania określonych reguł, przede wszystkim w odniesieniu do formy aneksu oraz oznaczenia stron, odniesienia do umowy pierwotnej, jak również określenia terminu początkowego, od którego aneks będzie obowiązywał.

Osoby niemające doświadczenia związanego z posługiwaniem się terminologią prawniczą mogą natknąć się na istotne trudności związane z prawidłowym zredagowaniem aneksu zmieniającego brzmienie pierwotnej umowy. Wszelkie nieścisłości, czy błędy popełnione przy tworzeniu aneksu do umowy, mogą nieść negatywne konsekwencje, rodzące nawet jego nieważność.

Warto rozważyć zlecenie przygotowania aneksu do umowy naszej kancelarii, która dysponuje bogatym doświadczeniem w przygotowaniu aneksów do umów cywilnoprawnych, a także reprezentowaniem klientów przy negocjowaniu zmian umów pierwotnych.

W ramach aneksowania umowy, oferujemy:

  • analizę umowy pierwotnej pod kątem korzystnych dla klienta zmian umowy,
  • opracowanie tekstu aneksu do umowy,
  • proste i zrozumiałe przedstawienie praw i obowiązków wynikających z aneksowanej umowy,
  • wsparcie przy negocjowaniu zmian umowy w celu wprowadzenia do niej zapisów zgodnych z oczekiwaniem klienta.

Kancelaria, przygotowując aneks do umowy, działa zawsze zgodnie z oczekiwaniami klienta, proponując takie zapisy, które najlepiej odzwierciedlą jego wolę. Jednocześnie klient może być pewien, że aneks do umowy będzie w pełni zgodny z obowiązującym prawem.