erewrbtt-in

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) podatek od nieruchomości zapłaci też osoba, która bez formalnej umowy korzysta z lokalu użytkowego należącego do gminy lub Skarbu Państwa.

NSA oddalił skargę małżonków, którzy uważali, że nie są podatnikami podatku od nieruchomości, mimo tego, że korzystali z lokalu gminy. Sąd przypomniał, że obowiązek podatkowy ciąży również na osobach fizycznych, które użytkują nieruchomość bez tytułu prawnego.

Spór w sprawie dotyczył podatku od nieruchomości lata 2004-2005 od lokalu użytkowego. Małżonkowie, od których organy podatkowe zażądały uiszczenia podatku, bronili się tym, że nie są podatnikami. Wyjaśnili, że umowa najmu lokalu użytkowego, którego właścicielem była gmina, wygasła w 1998 roku. Jednak organy podatkowe ustaliły, że pomimo wygaśnięcia umowy małżonkowie nadal zajmowali lokal, już bez tytułu prawnego. Natomiast zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne, które bez tytułu prawnego są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie fiskusa sytuacji podatników nie zmienia to, że pierwotna umowa była podpisana ze spółką, która zarządzała gminnym zasobem mieszkaniowym. Podkreśliły, że spółka ta nie jest posiadaczem nieruchomości stanowiących własność gminy, a w konsekwencji nie ciąży na niej obowiązek podatkowy.

Do spółki należały czynności zarządu i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, takie jak zawieranie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz gminy umów m.in. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zdaniem Sądu taka sytuacja nie mieści się w pojęciu posiadania w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego. Podatnicy nie zgodzili się z tymi argumentami. Jednak sądy administracyjne obu instancji przyznały rację fiskusowi. Wyrok jest prawomocny.