erewrbtt-in

 

Oferuję usługi prawne w zakresie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Wsparcie dla WYKONAWCÓW:

 1. Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzoru umowy.
 2. Odpowiedzi na pytania prawne dotyczące zamówienia publicznego.
 3. Wsparcie przy sporządzeniu oferty.
 4. Sporządzanie pism i wniosków kierowanych do ZAMAWIAJĄCEGO, w tym zapytań dotyczących treści SIWZ.
 5. Analiza zasadności odwołania od decyzji ZAMAWIAJĄCEGO.
 6. Reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 7. Wsparcie na etapie realizacji umowy.

 

Wsparcie dla ZAMAWIAJĄCYCH:

 1. Doradztwo w zakresie trybu udzielenia zamówienia.
 2. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego.
 3. Analiza i wnioski prawne dotyczące dokumentów składanych przez oferentów.
 4. Konstruowanie niezbędnej dokumentacji w toku postępowania.
 5. Reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 6. Wsparcie na etapie realizacji umowy.

 

Nasze artykuły z dziedziny zamówień publicznych:

Czy nieuczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych jest dopuszczalna ?

Istotna zmiana okoliczności niezależna od zamawiającego.

Podwyższenie progów w zamówieniach publicznych.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w związku z nowelizacją prawa.

Nowe zasady wynikające z nowelizacji z października 2014 r.

Nowe zasady wynikające z nowelizacji z lipca 2014 r.